မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် GNSS CORS (Continuously Operating Reference Station) အားတည်ဆောက်တပ်ဆင်ပြီးသည်အထိ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း