အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန မှ (၁/၂၀၁၉-၂၀၂၀) နှင့် (၂/၂၀၁၉-၂၀၂၀) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) များခေါ်ယူခြင်း

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန (၁/၂၀၁၉-၂၀၂၀)  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

 

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန (၂/၂၀၁၉-၂၀၂၀)  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း