အထွေထွေ

 • မေး-၁။ သဘာဝနယ်မြေဆိုသည်မှာ ဘာကို ခေါ်ပါသလဲ။
 • ဖြေ-၁။ သဘာဝနယ်မြေဆိုသည်မှာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ၊ သက်ရှိသက်မဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုများ သို့မဟုတ် ထင်ရှားသော ပထဝီအနေအထားများ တည်ရှိသည့် ဒေသများကို အရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်အလို့ငှာ ၁၉၉၄ ခုနှစ် “တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝနယ်မြေများ ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ” အရ သတ်မှတ် သည့်နယ်မြေကို ဆိုသည်။

 

 • မေး-၂။ CITES ဆိုသည်မှာ ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။
 • ဖြေ-၂။ CITES ဆိုသည်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းတစ်ခု၏ အမည်ကို အတိုကောက် ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းလုဆဲ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES) ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရှားပါး၍ မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းတော့မည့် အန္တရာယ် ကျရောက်နေသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန် နှင့် ယင်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းများအား တရားမဝင် အလွန်အကျွံ ရောင်းဝယ်နေမှုကို နိုင်ငံတကာ ပြဿနာတစ်ရပ်အနေဖြင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ပူးပေါင်းထိန်းချုပ် ကာကွယ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် CITES ကွန်ဗင်းရှင်းသို့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ CITES တာဝန်ခံအဖွဲ့ (CITES Authority)မှာ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖြစ်ပါသည်။

 

 • မေး-၃။ CITES Export/ Import Permit ဆိုသည်မှာ ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။
 • ဖြေ-၃။ CITES အဖွဲ့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ၏ သဘာဝ၌ ရှားပါးလာမှုအနေအထားပေါ်အခြေခံ၍ ယင်းတို့အား ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ပြုလုပ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ချက် (CITES Appendix) (၃)ဆင့် ခွဲထားပါသည်။ အဆိုပါ CITES Appendix စာရင်းဝင် မျိုးစိတ်များအား နိုင်ငံတကာ စီးပွားဖြစ် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှု သို့မဟုတ် သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနပြုလုပ်မှုတို့အတွက် တင်ပို့/ တင်သွင်းခြင်း ဆောင်ရွက်ရာ၌ သက်ဆိုင်ရာ CITES Authority မှ ထုတ်ပေးရသည့် CITES Export/ Import Permit ကို ဆိုလိုပါသည်။

 

 • မေး-၄။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနအား မည်သည့်ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသလဲ။
 • ဖြေ-၄။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနအား ၁၉၉၇ ခုနှစ် တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

 • မေး-၅။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ သစ်တောစိုက်ခင်း မည်မျှတည်ထောင်ခဲ့ပါသနည်း။
 • ဖြေ-၅။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၁၉၉၇- ၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ စုစုပေါင်းစိုက်ခင်း (၃၅၁,၉၃၃.၉၂)ဧက တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

 

 • မေး-၆။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းမည်မျှတည်ထောင်ခဲ့ပါသနည်း။
 • ဖြေ-၆။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၁၉၉၇- ၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စုစုပေါင်းကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း (၁၇၀,၄၄၈.၁၇)ဧက တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

 

 • မေး-၇။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်းမည်မျှတည်ထောင်ခဲ့ပါသနည်း။
 • ဖြေ-၇။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၁၉၉၇- ၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ စုစုပေါင်းရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း (၁၁၁,၆၀၂.၀၀)ဧက တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

 

 • မေး-၈။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ တောင်တန်းစိုက်ခင်း မည်မျှတည်ထောင်ခဲ့ပါ သနည်း။         
 • ဖြေ-၈။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၁၉၉၇- ၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စုစုပေါင်းတောင်တန်းစိုက်ခင်း (၂၆,၇၂၃.၀၀)ဧက တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

 

 • မေး-၉။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ သုတေသနစိုက်ခင်း မည်မျှတည်ထောင်ခဲ့ပါသနည်း။
 • ဖြေ-၉။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၁၉၉၇- ၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စုစုပေါင်းသုတေသနစိုက်ခင်း (၄၀၅.၇၅)ဧက တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

 

 • မေး-၁၀။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်သစ်တောစိုက်ခင်း မည်မျှတည်ထောင်ခဲ့ပါသနည်း။
 • ဖြေ-၁၀။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ၂၀၁၂-၂၀၁၃ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စိုက်ခင်းစုစုပေါင်း (၇,၄၀၀)ဧက တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

 

 • မေး-၁၁။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် သစ်တောစိုက် ခင်း မည်မျှတည်ထောင်မည်နည်း။
 • ဖြေ-၁၁။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စိုက်ခင်းစုစုပေါင်း (၇,၀၀၀)ဧက တည်ထောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 

 • မေး-၁၂။ ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ရာတွင် မည်သည့်သစ်မျိုးများဖြင့် တည်ထောင်ပါသနည်း။
 • ဖြေ-၁၂။ ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းများကို ယူကလစ်၊ ရှား၊ ကန္တာစိမ်း၊ မြန်မာကုက္ကို၊ မယ်ဇလီ၊ ဒဟတ်၊ ယင်းမာ စသည့် သစ်မျိုးများဖြင့် တည်ထောင် ပါသည်။

 

 • မေး-၁၃။ ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ရာတွင် မည်သည့်သစ်မျိုးများဖြင့် တည်ထောင်ပါသနည်း။
 • ဖြေ-၁၃။ ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်းများကို ယူကလစ်၊ ရှား၊ ကန္တာစိမ်း၊ မြန်မာကုက္ကို၊ မယ်ဇလီ၊ ယင်းမာ၊ မန်ကျည်း၊ တမာ၊ ထနောင်း၊ ဖျောက်ဆိတ် စသည့် သစ်မျိုးများဖြင့် တည်ထောင်ပါသည်။

 

 • မေး-၁၄။ တောင်တန်းစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ရာတွင် မည်သည့်သစ်မျိုးများဖြင့် တည်ထောင်ပါသနည်း။
 • ဖြေ-၁၄။ တောင်တန်းစိုက်ခင်းများကို ယူကလစ်၊ ရှား၊ ကန္တာစိမ်း၊ မြန်မာကုက္ကို၊ မယ်ဇလီ၊ ဒဟတ်၊ ယင်းမာ၊ မန်ကျည်း၊ တမာ၊ ထနောင်း၊ ဖျောက်ဆိတ် စသည့် သစ်မျိုးများဖြင့် တည် ထောင်ပါသည်။

 

 • မေး-၁၅။ အခြားစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ရာတွင် မည်သည့်သစ်မျိုးများဖြင့် တည်ထောင်ပါသနည်း။
 • ဖြေ-၁၅။ အခြားစိုက်ခင်းများကို ယူကလစ်၊ ရှား၊ ကဗွီး၊ ကုလားကုက္ကို၊ မြန်မာကုက္ကို၊ မန်ကျည်း၊ ဆူးဖြူ၊ မယ်ဇလီ၊ ငုစပ်၊ ပေါက်ပန်းဖြူ၊ သပြေ၊ ယင်းမာ၊ မန်ကျည်း၊ တမာ၊ ထနောင်း၊ ဖျောက်ဆိတ် စသည့်သစ်မျိုးများဖြင့် တည်ထောင်ပါသည်။

 

 • မေး-၁၆။ ​ကျေးရွာသုံးသစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ရာတွင် မည်သည့်ပန္နက်အကွာအဝေးဖြင့် တည်ထောင်သနည်း။
 • ဖြေ-၁၆။ ကျေးရွာသုံးသစ်တောစိုက်ခင်းများကို(၁၂ပေ×၁၂ပေ)ပန္နက်အကွာဝေးဖြင့် တည်ထောင်ပါသည်။

 

 • မေး-၁၇။ ​ကျေးရွာသုံးသစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ရာတွင် မည်သည့်ကျင်းအရွယ်အစားတူး၍ စိုက်ပျိုးသနည်း။
 • ဖြေ-၁၇။ ​ကျေးရွာသုံးသစ်တောစိုက်ခင်းများကို

တောင်ပေါ်၌

၁။ (၆ ပေ× ၁½ပေ ×၁ ပေ) {(၁ ပေ× ၁ ပေ ×၁ ပေ(ချက်ကျင်း)}

၂။ (၄ ပေ× ၁ ½ပေ× ၁ ½ပေ) ၊ {(၁ ပေ× ၁ ပေ ×၁ ပေ (ချက်ကျင်း)}

မြေပြန့်၌

၁။ (၃ ပေ×၃ ပေ ×၁ ပေ) {(၁ပေ×၁ ပေ ×၁ ပေ(ချက်ကျင်း)} စသည့် ကျင်းအရွယ်အစားဖြင့် တည်ထောင်ပါသည်။

 

 • မေး-၁၈။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန ၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ နှစ်စဉ်ကျေးရွာများတွင် တစ်ရွာတစ်ဧက စိုက်ခင်းများ တည်ထောင်ပေးခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို သိရှိပါရစေ။
   
 • ဖြေ-၁၈။ ကျေးရွာတွင် အများနှင့်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းရပ်များဖြစ်သော တံတားဆောက်ခြင်း၊ ရွာစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ သာမန်အဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ သုံးစွဲနိုင်ခြင်းဖြင့် သဘာဝတောများမှ တရားမဝင် သစ်ခိုးမှုများ လျော့နည်းသွားစေရေးနှင့် ကျေးရွာမှ သစ်တောများအပေါ် မှီခိုအားထားမှု နည်းပါးလာစေပြီး သစ်တော အဆင့်အတန်း တိုးတက် ကောင်းမွန်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

 • မေး-၁၉။ သစ်တောဦးစီးဌာနမှကျေးရွာများတွင် တစ်အိမ်ထောင် သစ်မာ(၂၀)ပင်အား မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နှစ်စဉ် စိုက်ပျိုး ရပါသနည်း။

 • ဖြေ-၁၉။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စု တစ်ခုစီတွင် မိမိပုဂ္ဂလိကပိုင် သစ်များရရှိ လျှင် လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ၊ နေအိမ် အဆောက်အဦး နှင့် အိမ်ခြံစည်းရိုးများကို ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲနိုင်ပြီး သဘာဝတောများ အပေါ် သက်ရောက်နေသော ဖိအားများကို လျှော့ကျစေရန် ဖြစ် ပါသည်။

 • မေး-၂၀။ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အသီးသီးတို့တွင် နှစ်စဉ်နိုင်ငံပိုင် စိုက်ခင်းများကို အဘယ်ကြောင့် တည်ထောင်စိုက်ပျိုးရခြင်းကို ရှင်းလင်း ပြောကြားပေးပါ။

 • အဖြေ-၂၀။

(က) တန်ဖိုးရှိ အဖိုးတန်သစ်မျိုးများ ပါဝင်ပေါက်ရောက်မှု ရာခိုင်နှုန်းတိုးပွားလာစေရေးနှင့် သဘာဝတောများရဲ့တန်ဖိုးရှိ သစ်မျိုးများ မျိုးဆက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး စိုက်ပျိုးပါသည်။ ကျွန်း၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ပိတောက်၊ ထင်းရှူးစသည့် စီးပွားရေး စိုက်ခင်းများကို သက်ပတ်ပြည့်၍ ခုတ်လှဲထုတ်လုပ် ရောင်းချခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ပြည်တွင်းပြည်ပဝင်ငွေ ရရှိလာစေရေး စိုက်ပျိုးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ရေလှောင်ကန်ကြီးများ၊ ဆည်တမံကြီးများနှင့် အရေးကြီးသော မြစ်ချောင်းများ၏ ရေဝေ ဧရိယာများတွင် ရေသယံဇာတ အရင်းအမြစ် စဉ်ဆက်မပြတ် ရရှိရေးအတွက် မြေဆီလွှာနှင့် ရေတိုက်စားမှု မရှိစေရန် ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်းများကို စိုက်ပျိုးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရေဝေဒေသသို့ တောတောင်များ ကောင်း မွန်မှသာလျှင် မြစ်ချောင်းများ ၊ ဆည်တမံများတွင် လိုအပ်သော ရေအရင်းအမြစ်ကို ပုံမှန်ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) စက်မှုကုန်ကြမ်းစိုက်ခင်းများကို နိုင်ငံတော်စီမံကိန်း စက်ရုံများအတွက် လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ရည်ရွယ်စိုက်ပျိုးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) ကျေးရွာသုံးထင်းစိုက်ခင်းများအား တည်ထောင်ပြီးနောက် (၅)နှစ်ပြည့်လျှင် နီးစပ်ရာကျေးရွာများသို့ လွှဲပြောင်းသုံး စွဲစေခြင်းဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများ သစ်အခြေခံ လိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

 • မေး-၂၁။ သစ်တောမှုများလျော့နည်းလာစေရန်အတွက် ပြည်သူလူထုသို့မည်သို့ စည်းရုံးပညာပေး ဆောင်ရွက်ပါသနည်း။

 • ဖြေ-၂၁။ မြို့နယ်များတွင် “သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများအား တရားမဝင် ခိုးထုတ်/ သယ်ဆောင်/​ ရောင်းဝယ်မှုများကို တွေ့မြင်သိရှိပါက ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ သတင်းပေး တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်” ဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူပြီး ပြည်သူလူထုမှ တရားမဝင်သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများအား သတင်းပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်စေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သစ်တောသစ်ပင်များကို ချစ်မြတ်နိုး၍ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ဆောင်ပုဒ်၊ ဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူခြင်း၊ ပညာပေး လက်ကမ်း စာစောင်များ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုတို့မှ သစ်တောပညာပေးဇာတ်လမ်းများ ထုတ်လွှင့်ခြင်းများဖြင့်လည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ပညာပေးဟောပြောပွဲများကိုလည်း မြို့နယ်များတွင် လစဉ် ပုံမှန်ဟောပြော ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

 • မေး-၂၂။ သစ်တောကြိုးဝိုင်းနှင့်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော များတွင်မည်သို့သော တားမြစ်ချက်များ ရှိပါသလဲ။

 • ဖြေ-၂၂။ ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်းရှိ မည်သည့်သစ်ပင်ကိုမဆို ခုတ်လှဲခြင်း၊ ပိုင်းဖြတ်ခြင်း၊ သင်းသတ်ခြင်း၊ ထစ်မှတ်ခြင်း၊ ချိုးဖြတ်ခြင်း၊ ဖောက်ထွင်းခြင်း၊ မီး (သို့မဟုတ်) အခြားနည်းဖြင့် ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ဥပဒေအရ တားမြစ်ပါသည်။

  ၎င်းအပြင် အောက်ပါအချက်ကိုလည်း တားမြစ်ထားပါသည်-

  (က) ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း။

  (ခ) ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ စားကျက်ချခြင်း (သို့မဟုတ်) ကျူးကျော်ဝင်ရောက်စေခြင်း။

  (ဂ) ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်းခွင့်ပြုမိန့်မရှိဘဲ မြေကို ခုတ်ထွင်းခြင်း၊ ရှင်းလင်းခြင်း၊ တူးဆွခြင်း(သို့မဟုတ်) မူလအနေအထားကို ယိုယွင်းစေခြင်း။

  (ဃ) ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်း ရေစီးရေလာ ပျက်စီးစေခြင်း၊ ရေတွင် အဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ဓါတုဗေဒပစ္စည်း(သို့မဟုတ်) ပေါက်ကွဲစေတတ်သော အရာများအသုံးပြုခြင်း။

  (င) ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်း တိရစ္ဆာန်များဖမ်းဆီးခြင်း၊ အမဲလိုက်ပစ်ခတ်ခြင်း ( သို့မဟုတ်) ငါးဖမ်းခြင်း။

  (စ) ကြိုးဝိုင်းတောအတွင်း သစ်တောများ မီးကူးစက်ပြန့်ပွားစေနိုင်သော မီးမွှေးခြင်း၊ မီးဖိုခြင်း၊ မီးသယ်ယူခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးကြွင်းမီးကျန်များ ထားရှိခြင်း။

 

 • မေး-၂၃။ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းရှိ ပင်စင်စားအရေးအတွက်နှင့် ပင်စင်အတွက် အသုံးစရိတ် အခြေအနေကို သိလိုပါသည်။
 • ဖြေ-၂၃။ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းရှိ ပင်စင်စားအရေအတွက်မှာ (၁၇၈၁၃)ဦး ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံးအတွက် ပင်စင်အသုံးစရိတ် ကျပ် ၅၅၁၃.၅၄ သန်း ကုန်ကျခဲ့ပါသည်။

 

 • မေး-၂၄။ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းတန်ဖိုး စုစုပေါင်း မည်မျှရှိသလဲ။
 • ဖြေ-၂၄။  မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းတန်ဖိုး စုစုပေါင်း Book Value အရ ကျပ် ၇၄၃၀.၆၀ သန်းရှိပါသည်။

 

 • မေး-၂၅။  ပြည်ပတင်ပို့မှုအတွက် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသော ကျွန်းစက်များအား သိရှိလိုပါသည်။
 • ဖြေ-၂၅။  ပူးပေါင်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သစ်စက် (၆)စက် ရှိပါသည်။

(က) အမည်                      -    အမှတ် (၂/ ၃/ ၄/ ၆/ ၈/ ၁၀) သစ် စက်များ

(ခ) ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်    -    ယင်းသစ်စက်များသည် ပြည်တွင်း ပြည်ပကုမ္ပဏီများဖြင့် ပူးပေါင်း ထုတ် လုပ်သည့် စနစ် Joint Production Scheme ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါ သည်

(ဂ) ကုမ္ပဏီအမည်များ       -

စဉ်

သစ်စက်

ပူးပေါင်းကုမ္ပဏီ

၁။

အမှတ်(၂)သစ်စက်

TKK International Ltd ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီ

၂။

အမှတ်(၃)သစ်စက်

Lin Win Co., Ltd ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ

၃။

အမှတ်(၄)သစ်စက်

TPS Wooden Industries Sdn Bhd ပြည်ပကုမ္ပဏီ (မလေးရှားနိုင်ငံ)

၄။

အမှတ်(၆)သစ်စက်

Nelson Enterprise Co., ပြည်ပ ကုမ္ပဏီ (ဟောင်ကောင်)

၅။

အမှတ်(၈)သစ်စက်

Thai Sawat Import Export Co., Ltd ပြည်ပကုမ္ပဏီ (ထိုင်းနိုင်ငံ)

၆။

အမှတ်(၁၀)သစ်စက်

Pacific Timber Enterprise Co., Ltd ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ

 

 • မေး-၂၅။  ပြည်ပတင်ပို့ရန် မည်သည့်သစ်ခွဲသားများ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသနည်း။
 • ဖြေ-၂၅။  ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိသည့် သစ်ခွဲသား အမျိုးအစားများ-

(က) ဒုသစ်၊ တိုင်သစ်

(ခ) ရှဉ့်ကြီး၊ ရှဉ့်ငယ်၊ ရှဉ့်ပျဉ်၊ သင်္ဘောခင်းပျဉ် (အထူးတန်းများ)

(ဂ)  ပထမတန်း၊  ဒုတိယတန်း၊ တတိယတန်း၊ သစ်ခွဲသားများ ဖြစ်ပါသည်။

 

 • မေး-၂၆။  ကျွန်းသစ်လုံး အတန်းအစားများအကြောင်း သိလိုပါသည်။
 • ဖြေ-၂၆။  ကျွန်း/သစ်မာသစ်လုံးများအား အတန်းအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် သစ်လုံးတွင် တွေ့ရှိရသော အပြစ်အနာများအပေါ် မူတည်၍ သစ်အတန်း အစား ခွဲခြားသည့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ ကျွန်းသစ်အတန်းအစား ခွဲခြား နည်း (Grading Rule for Teak Log) အရ သစ်လုံးများအား အတန်း အစားများ ခွဲခြားသတ်မှတ်၍ ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်းသစ်လုံး များကို အတန်းအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် သစ်ပါးလွှာအတန်းအစား နှင့် စက်ခွဲအတန်းအစားဟူ၍ အောက်ပါအတိုင်း (၂)မျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ် ရောင်းချပါသည်-

(က)  သစ်ပါးလွှာအတန်းအစား (Veneer Qualtiy)

(၁)   အထူးတန်း (ကြယ်ငါးပွင့်) (AY/SPECIAL)(Admiral Yield)  

(၂)   ပထမတန်း (ကြယ်လေးပွင့်) (First Quality)

(၃)   ဒုတိယတန်း (ကြယ်သုံးပွင့်) (Second Quality)

(၄)   တတိယတန်း (ကြယ်နှစ်ပွင့်) (Third Quality)

(၅)   စတုတ္ထတန်း (ကြယ်တစ်ပွင့်)  (Fourth Quality)

(ခ)   စက်ခွဲအတန်းအစားများ (Sawing Qualtiy)

(၁)   စက်ခွဲအတန်းအစား (၁)       Sawing Grade (1) 

(၂)   စက်ခွဲအတန်းအစား (၂)        Sawing Grade (2) 

(၃)   စက်ခွဲအတန်းအစား (၃)       Sawing Grade (3) 

(၄)   စက်ခွဲအတန်းအစား (၄)       Sawing Grade (4) 

(၅)   စက်ခွဲအတန်းအစား (၅)       Sawing Grade (5)

(၆)   စက်ခွဲအတန်းအစား (၆)       Sawing Grade (6)

(၇)   စက်ခွဲအတန်းအစား (၇)       Sawing Grade (7)

(၈)   စက်ခွဲအတန်းအစား (၈)       Sawing Grade (8)

(၉)   စက်ခွဲအတန်းအစား (၉)       Sawing Grade (9)

(၁၀) သစ်လုံးတို                         Short Log

(၁၁) ဆုံပိုင်းတို                          Log Ends

(၁၂) ပင်ကြပ်တိုင်                       Thinning Post

(၁၃) ပင်ကြပ်မျော                      Thinning Pole

(၁၄) ကိုင်းဖျား၊ ကိုင်းနား             Top & Lops

 

 • မေး-၂၇။  ထုတ်လုပ်သည့်ဒေသအလိုက် ကျွန်းသစ်လုံးအတန်းအစားများ သိလိုပါ သည်။
 • ဖြေ-၂၇။  ကျွန်း/သစ်မာသစ်လုံးများအား အတန်းအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် ကျွန်းသစ်၏ သဘာဝသည် ရေ၊ မြေ၊ ရာသီဥတုအလိုက် အသားထွက် နှုန်းနှင့် မာကြောလှပမှု မတူကွဲပြားခြင်းတို့ကြောင့် သစ်၏အရည်အသွေး ပြောင်းလဲသဖြင့် ကျွန်းသစ်ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိသည့် ဒေသအလိုက် ကျွန်း သစ်လုံး အတန်းအစားများလည်း အောက်ပါအတိုင်း ခွဲသားသတ်မှတ် ရောင်းချပါသည်-

 

ဇယားကျန်

 

 • မေး-၂၉။  သစ်မာသစ်လုံး အတန်းအစားများ အတန်းအစားများအကြောင်း သိလို ပါသည်။
 • ဖြေ-၂၉။  သစ်မာသစ်လုံးများအနက် ပိတောက်သစ်လုံးမှအပ ကျန်သစ်မာအမျိုး အစားများကို ပြည်ပရောင်းတန်းဝင်အတန်းအစား Export Quality (EQ) နှင့် အရည်အသွေးနိမ့်အတန်းအစား export Rejection (ER) ဟူ၍ သစ်အတန်းအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ပိတောက် သစ်လုံးများကို အောက်ပါအတိုင်း သစ်လုံးအတန်းအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်-

(က)    ပထမတန်းစား                        (First Quality)

(ခ)    ဒုတိယတန်းစား                      (Second Quality)

(ဂ)    တတိယတန်းစား                     (Third Quality)

(ဃ)    စတုတ္ထတန်းစား                      (Fourth Quality)

(င)    ရောနှောအတန်းအစား              (Assorted Quality)

(စ)    အရည်အသွေးနိမ့်အတန်းအစား   (Export Rejection)

 • မေး-၃၀။  ကျွန်း/သစ်မာ သစ်လုံးများသိုလှောင်ထားရှိသည့် သစ်ဆိပ်နေရာများကို သိလိုပါသည်။
 • ဖြေ-၃၀။  ပြည်တွင်းပြည်ပသစ်ဈေးကွက်များသို့ တင်ပို့ရောင်းချမည့် ကျွန်းနှင့် သစ် မာသစ်လုံးများအား သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အတန်းအစားခွဲခြား၍ လပ်ပုံများပြုစုခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို စီမံကွပ်ကဲဆောင်ရွက်နေ သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဌာနပိုင် သစ်ဆိပ်များ၏ တည်နေ ရာ၊ အကျယ်အဝန်း နှင့် သစ်သိုလှောင်နိုင်သည့် တန်ပမာဏတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်

သစ်ဆိပ်အမည်

တည်နေရာ

ဧရိယာ

တန်ပမာဏ

မှတ်ချက်

(က)

သန်လျင်-ငပ

သန်လျင်မြို့နယ်

၄.၅ ဧက

၅၀၀၀

ကျွန်း

(ခ)

ဝါးတရာ (ပင်မ)

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်

၁၅ ဧက

၁၅၀၀၀

ကျွန်း

(ဂ)

တောင်ဒဂုံ

ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)

၃၀ ဧက

၃၅၀၀၀

ကျွန်း

(ဃ)

စက်ဆန်း

မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

၄.၈ ဧက

၅၀၀၀

ကျွန်း

(င)

အုတ်ကျင်း

လှိုင်မြို့နယ်

၃ ဧက

၃၀၀၀

ကျွန်း

(စ)

တောင်ဒဂုံ(က)

ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)

၁၀၀ ဧက

၁၀၀၀၀၀

ကျွန်း

(ဆ)

တောင်ဒဂုံ (ခ)

ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)

၇၀ ဧက

၇၀၀၀၀

သစ်မာ

(ဇ)

ကြို့ကုန်း(ပင်မ)

အင်းစိန်မြို့နယ်

၁၃ ဧက

၁၆၀၀၀

သစ်မာ