သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၆ မှ ၂၀၂၀ အတွင်း သစ်တောပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှုပြဂရပ်များ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၆ မှ ၂၀၂၀ အတွင်း သစ်တောပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှုပြဂရပ်များဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ